Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2157 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,34,30,39];p.k=41;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[5,6,0,8];p.a=[2,0,5,3,1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=5;p.donvi=6;p.ng=5;p.chuc1=0;p.donvi1=6;p.tram1=6;p.ng1=1;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,5];p.b=[2,4];p.c=[3,8];p.a1=[4,0];p.b1=[2,1];p.c1=[7,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,3];p.b1=[2,6];p.c1=[4,7];p.a=[1,2];p.b=[1,7];p.c=[9,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[179,61,24,46];p.b=[664,23,5,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[46,60,13];p.b=[6,9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[401,284,102];p.b=[197,316,317];\"}","{\"js\":\"p.a=[76,30];p.b=[4,6];p.d=[17,15];\",\"order\":[6,7,0,4,2,5,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[60,72];p.b=[4,6];p.d=[9,18];\",\"order\":[6,5,0,1,4,7,3,2]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=6;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[3,0,1,2]}",{"region":1,"Ax":132,"Ay":43,"alpha":4,"kq":0,"goc":90,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"723\",\"17\",\"1150\",\"565\"]","[\"524\",\"119\",\"367\",\"271\",\"405\",\"96\"]","[\"61\",\"23\",\"38\",\"24\",\"120\",\"184\",\"4\",\"46\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"1\"]","[\"401\",\"316\",\"317\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]