Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2131 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,35,36,37];p.k=38;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,5,6];p.a=[1,2,5,4,0];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=6;p.donvi=3;p.ng=6;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=6;p.ng1=1;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,3];p.b=[4,7];p.c=[7,2];p.a1=[9,0];p.b1=[3,1];p.c1=[4,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,2];p.b1=[8,5];p.c1=[7,4];p.a=[6,0];p.b=[4,9];p.c=[9,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[240,59,58,37];p.b=[679,31,5,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[20,74,22];p.b=[5,4,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[470,210,228];p.b=[104,392,173];\"}","{\"js\":\"p.a=[39,70];p.b=[3,7];p.d=[6,11];\",\"order\":[5,6,7,3,0,2,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[48,40];p.b=[4,8];p.d=[8,5];\",\"order\":[0,6,4,5,3,2,7,1]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=6;p.h=4;p.u=4;p.t=1;\",\"order\":[3,0,2,1]}",{"region":1,"Ax":121,"Ay":33,"alpha":-9,"kq":1,"goc":45,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"247\",\"18\",\"1181\",\"390\"]","[\"887\",\"649\",\"254\",\"91\",\"238\",\"163\"]","[\"59\",\"31\",\"28\",\"58\",\"290\",\"111\",\"3\",\"37\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"470\",\"392\",\"173\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]