Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2150 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[37,33,34,30];p.k=26;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,1,5,3];p.a=[5,3,0,2,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=3;p.donvi=2;p.ng=4;p.chuc1=4;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=0;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[2,7];p.b=[5,6];p.c=[6,7];p.a1=[9,0];p.b1=[3,2];p.c1=[7,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,4];p.b1=[3,2];p.c1=[1,3];p.a=[4,1];p.b=[0,4];p.c=[2,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[137,70,62,16];p.b=[518,13,7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,59,12];p.b=[2,8,9];\"}","{\"js\":\"p.a=[76,36,260];p.b=[231,127,23];\"}","{\"js\":\"p.a=[144,100];p.b=[9,5];p.d=[7,4];\",\"order\":[3,2,7,1,5,0,6,4]}","{\"js\":\"p.a=[54,12];p.b=[3,2];p.d=[19,17];\",\"order\":[3,6,5,1,4,7,0,2]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=8;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"region":1,"Ax":110,"Ay":35,"alpha":6,"kq":1,"goc":27,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"256\",\"25\",\"1193\",\"792\"]","[\"531\",\"402\",\"423\",\"142\",\"129\",\"281\"]","[\"70\",\"13\",\"57\",\"62\",\"434\",\"64\",\"4\",\"16\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"76\",\"127\",\"23\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]