Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,32,36,38];p.k=40;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[7,5,4,6];p.a=[4,2,3,6,5];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=3;p.donvi=4;p.ng=1;p.chuc1=1;p.donvi1=9;p.tram1=9;p.ng1=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[9,2];p.b=[2,4];p.c=[8,4];p.a1=[8,0];p.b1=[2,3];p.c1=[6,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,6];p.b1=[4,0];p.c1=[2,7];p.a=[1,3];p.b=[2,7];p.c=[3,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[291,84,31,43];p.b=[335,25,2,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[40,66,35];p.b=[4,5,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[132,82,140];p.b=[245,70,43];\"}","{\"js\":\"p.a=[35,48];p.b=[5,8];p.d=[5,16];\",\"order\":[6,1,0,4,3,7,5,2]}","{\"js\":\"p.a=[36,24];p.b=[6,3];p.d=[5,14];\",\"order\":[0,3,1,6,7,4,5,2]}","{\"js\":\"p.k=2;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=1;p.h=4;p.u=3;p.t=2;\",\"order\":[3,0,1,2]}",{"region":1,"Ax":111,"Ay":63,"alpha":-9,"kq":1,"goc":70,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"928\",\"38\",\"1754\",\"282\"]","[\"542\",\"123\",\"607\",\"375\",\"419\",\"232\"]","[\"84\",\"25\",\"59\",\"31\",\"62\",\"301\",\"7\",\"43\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"132\",\"70\",\"43\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]