Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2134 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,37,38,31];p.k=39;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[1,0,7,3];p.a=[4,0,3,2,5];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=3;p.donvi=6;p.ng=7;p.chuc1=4;p.donvi1=9;p.tram1=9;p.ng1=0;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[9,8];p.b=[6,3];p.c=[5,4];p.a1=[1,0];p.b1=[2,1];p.c1=[6,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,5];p.b1=[5,0];p.c1=[4,0];p.a=[6,0];p.b=[1,2];p.c=[9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[436,81,51,25];p.b=[537,53,6,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[24,59,13];p.b=[7,4,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[287,138,65];p.b=[76,182,81];\"}","{\"js\":\"p.a=[77,80];p.b=[7,8];p.d=[12,9];\",\"order\":[4,1,6,0,7,3,5,2]}","{\"js\":\"p.a=[36,65];p.b=[2,5];p.d=[17,18];\",\"order\":[3,4,1,0,5,6,7,2]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=7;p.h=3;p.u=4;p.t=1;\",\"order\":[2,1,3,0]}",{"region":0,"Ax":125,"Ay":160,"alpha":8,"kq":0,"goc":90,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"965\",\"18\",\"1091\",\"852\"]","[\"754\",\"619\",\"500\",\"22\",\"135\",\"478\"]","[\"81\",\"53\",\"28\",\"51\",\"306\",\"150\",\"6\",\"25\"]","[\"1\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"287\",\"182\",\"81\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"6\",\"4\",\"5\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]