Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2157 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[33,31,36,34];p.k=26;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[1,2,7,0];p.a=[1,6,2,5,0];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=3;p.donvi=3;p.ng=4;p.chuc1=2;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=2;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[2,4];p.b=[6,1];p.c=[5,7];p.a1=[9,0];p.b1=[2,4];p.c1=[5,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[6,6];p.b1=[5,1];p.c1=[5,6];p.a=[3,1];p.b=[2,8];p.c=[7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[404,21,40,14];p.b=[247,9,8,9];\"}","{\"js\":\"p.a=[30,69,11];p.b=[7,8,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[384,351,315];p.b=[229,42,75];\"}","{\"js\":\"p.a=[24,120];p.b=[4,8];p.d=[8,13];\",\"order\":[0,2,7,5,1,6,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[40,144];p.b=[2,8];p.d=[17,9];\",\"order\":[7,6,2,0,3,4,1,5]}","{\"js\":\"p.k=2;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=7;p.h=4;p.u=4;p.t=1;\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"region":1,"Ax":122,"Ay":58,"alpha":-9,"kq":1,"goc":44,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"265\",\"45\",\"1190\",\"462\"]","[\"655\",\"327\",\"616\",\"184\",\"328\",\"432\"]","[\"21\",\"9\",\"12\",\"40\",\"320\",\"126\",\"9\",\"14\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"384\",\"42\",\"75\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]