Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[32,35,39,31];p.k=43;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[5,2,7,0];p.a=[5,1,4,3,6];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=6;p.donvi=4;p.ng=2;p.chuc1=3;p.donvi1=7;p.tram1=6;p.ng1=0;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[3,2];p.b=[2,6];p.c=[3,7];p.a1=[9,0];p.b1=[1,2];p.c1=[8,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,2];p.b1=[8,7];p.c1=[0,1];p.a=[3,1];p.b=[1,9];p.c=[4,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[259,24,31,39];p.b=[337,12,7,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[24,61,16];p.b=[5,7,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[35,288,32];p.b=[359,51,357];\"}","{\"js\":\"p.a=[108,80];p.b=[6,5];p.d=[15,18];\",\"order\":[7,1,4,5,2,0,3,6]}","{\"js\":\"p.a=[28,30];p.b=[4,6];p.d=[17,11];\",\"order\":[7,1,3,4,0,6,5,2]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=1;p.h=2;p.u=3;p.t=2;\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"region":1,"Ax":123,"Ay":41,"alpha":9,"kq":1,"goc":54,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"323\",\"28\",\"1241\",\"295\"]","[\"480\",\"314\",\"271\",\"191\",\"166\",\"80\"]","[\"24\",\"12\",\"12\",\"31\",\"217\",\"195\",\"5\",\"39\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"35\",\"51\",\"357\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]