Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2125 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,33,35,39];p.k=42;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[6,7,3,4];p.a=[5,0,6,4,1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=4;p.donvi=5;p.ng=2;p.chuc1=2;p.donvi1=6;p.tram1=7;p.ng1=0;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,4];p.b=[6,5];p.c=[5,2];p.a1=[7,0];p.b1=[1,2];p.c1=[8,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[6,6];p.b1=[5,6];p.c1=[2,2];p.a=[5,4];p.b=[2,8];p.c=[9,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[263,34,49,49];p.b=[346,12,7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[26,67,16];p.b=[8,5,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[415,286,350];p.b=[99,66,119];\"}","{\"js\":\"p.a=[171,38];p.b=[9,2];p.d=[19,5];\",\"order\":[0,3,1,2,4,7,5,6]}","{\"js\":\"p.a=[50,36];p.b=[5,3];p.d=[19,14];\",\"order\":[3,4,5,7,2,6,1,0]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=5;p.h=5;p.u=1;p.t=3;\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"region":1,"Ax":123,"Ay":46,"alpha":3,"kq":1,"goc":56,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"565\",\"29\",\"1283\",\"481\"]","[\"652\",\"529\",\"662\",\"484\",\"123\",\"178\"]","[\"34\",\"12\",\"22\",\"49\",\"343\",\"98\",\"2\",\"49\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"415\",\"66\",\"119\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]