Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,38,40,34];p.k=33;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[5,6,8,0];p.a=[4,5,6,2,1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=1;p.donvi=6;p.ng=6;p.chuc1=2;p.donvi1=6;p.tram1=9;p.ng1=1;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[2,9];p.b=[4,3];p.c=[7,3];p.a1=[9,0];p.b1=[3,5];p.c1=[8,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[6,9];p.b1=[5,7];p.c1=[8,7];p.a=[2,2];p.b=[2,9];p.c=[9,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[145,63,39,46];p.b=[639,22,7,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[11,75,40];p.b=[3,2,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[124,398,394];p.b=[354,46,194];\"}","{\"js\":\"p.a=[15,70];p.b=[3,7];p.d=[5,11];\",\"order\":[3,4,0,7,1,6,2,5]}","{\"js\":\"p.a=[68,42];p.b=[4,3];p.d=[18,12];\",\"order\":[7,1,4,2,3,0,5,6]}","{\"js\":\"p.k=2;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=7;p.h=5;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"region":1,"Ax":126,"Ay":69,"alpha":1,"kq":1,"goc":55,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"247\",\"58\",\"1185\",\"991\"]","[\"658\",\"229\",\"977\",\"295\",\"429\",\"682\"]","[\"63\",\"22\",\"41\",\"39\",\"273\",\"368\",\"8\",\"46\"]","[\"0\",\"0\",\"1\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"124\",\"46\",\"194\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]