Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2166 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,32,35,31];p.k=26;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[2,1,5,7];p.a=[5,0,6,1,3];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=5;p.donvi=3;p.ng=4;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=3;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=[2,9];p.b=[1,7];p.c=[2,8];p.a1=[8,0];p.b1=[2,1];p.c1=[9,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,3];p.b1=[3,0];p.c1=[2,3];p.a=[2,2];p.b=[2,8];p.c=[6,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[485,62,47,36];p.b=[651,24,4,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[45,65,35];p.b=[8,9,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[105,256,438];p.b=[139,239,164];\"}","{\"js\":\"p.a=[171,39];p.b=[9,3];p.d=[4,7];\",\"order\":[4,3,0,7,5,1,2,6]}","{\"js\":\"p.a=[90,119];p.b=[6,7];p.d=[12,17];\",\"order\":[5,1,3,7,6,2,0,4]}","{\"js\":\"p.k=8;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=6;p.h=6;p.u=1;p.t=1;\",\"order\":[2,0,1,3]}",{"region":1,"Ax":116,"Ay":47,"alpha":-10,"kq":1,"goc":45,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"212\",\"16\",\"1041\",\"994\"]","[\"432\",\"226\",\"303\",\"282\",\"206\",\"21\"]","[\"62\",\"24\",\"38\",\"47\",\"188\",\"216\",\"6\",\"36\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"105\",\"239\",\"164\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]