Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2134 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[33,31,38,39];p.k=39;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,7,2,5];p.a=[2,3,1,6,0];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=6;p.donvi=1;p.ng=7;p.chuc1=2;p.donvi1=9;p.tram1=5;p.ng1=0;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,9];p.b=[5,3];p.c=[5,7];p.a1=[6,0];p.b1=[3,1];p.c1=[8,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,6];p.b1=[4,3];p.c1=[3,5];p.a=[1,4];p.b=[0,4];p.c=[7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[306,79,79,34];p.b=[581,22,2,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[41,54,26];p.b=[6,2,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[45,175,292];p.b=[129,343,54];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,33];p.b=[7,3];p.d=[16,10];\",\"order\":[6,3,4,5,1,2,7,0]}","{\"js\":\"p.a=[85,72];p.b=[5,4];p.d=[16,5];\",\"order\":[4,1,0,3,7,2,5,6]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=4;p.h=3;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[3,1,0,2]}",{"region":1,"Ax":111,"Ay":34,"alpha":-7,"kq":0,"goc":90,"colorid":5}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"455\",\"17\",\"1093\",\"954\"]","[\"843\",\"107\",\"635\",\"444\",\"736\",\"191\"]","[\"79\",\"22\",\"57\",\"79\",\"158\",\"272\",\"8\",\"34\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"45\",\"343\",\"54\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]