Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2159 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,31,39,33];p.k=43;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,0,5,7];p.a=[5,1,2,6,3];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=6;p.donvi=5;p.ng=7;p.chuc1=2;p.donvi1=8;p.tram1=6;p.ng1=0;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[8,3];p.b=[5,6];p.c=[4,9];p.a1=[8,0];p.b1=[2,2];p.c1=[8,3];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,4];p.b1=[6,4];p.c1=[5,1];p.a=[1,0];p.b=[0,9];p.c=[7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[368,85,54,29];p.b=[665,46,7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[22,72,33];p.b=[2,8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[362,229,307];p.b=[16,385,108];\"}","{\"js\":\"p.a=[100,27];p.b=[5,3];p.d=[8,19];\",\"order\":[0,1,7,6,5,2,3,4]}","{\"js\":\"p.a=[55,36];p.b=[5,4];p.d=[17,12];\",\"order\":[1,4,3,7,0,5,6,2]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=3;p.h=1;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"region":1,"Ax":127,"Ay":31,"alpha":6,"kq":2,"goc":141,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"854\",\"23\",\"1682\",\"392\"]","[\"565\",\"107\",\"441\",\"92\",\"458\",\"349\"]","[\"85\",\"46\",\"39\",\"54\",\"378\",\"58\",\"2\",\"29\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"362\",\"385\",\"108\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]