Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2159 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,33,35,38];p.k=40;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,4,5,6];p.a=[4,6,3,0,2];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=3;p.donvi=7;p.ng=3;p.chuc1=1;p.donvi1=7;p.tram1=7;p.ng1=3;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[7,4];p.b=[4,1];p.c=[8,6];p.a1=[8,0];p.b1=[2,7];p.c1=[5,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,2];p.b1=[4,5];p.c1=[1,4];p.a=[2,0];p.b=[0,9];p.c=[4,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[183,55,48,32];p.b=[659,18,3,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[19,54,35];p.b=[8,7,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[172,45,344];p.b=[142,104,317];\"}","{\"js\":\"p.a=[55,126];p.b=[5,7];p.d=[18,17];\",\"order\":[7,5,6,3,2,1,0,4]}","{\"js\":\"p.a=[128,96];p.b=[8,6];p.d=[12,15];\",\"order\":[3,2,4,0,7,1,6,5]}","{\"js\":\"p.k=7;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=5;p.h=3;p.u=1;p.t=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}",{"region":1,"Ax":116,"Ay":57,"alpha":-1,"kq":0,"goc":90,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"748\",\"75\",\"1573\",\"491\"]","[\"341\",\"204\",\"254\",\"91\",\"137\",\"163\"]","[\"55\",\"18\",\"37\",\"48\",\"144\",\"192\",\"6\",\"32\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"172\",\"104\",\"317\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]