Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,37,32,31];p.k=26;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[7,8,6,1];p.a=[3,6,4,1,5];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=5;p.donvi=5;p.ng=5;p.chuc1=3;p.donvi1=7;p.tram1=9;p.ng1=0;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,6];p.b=[3,4];p.c=[4,7];p.a1=[9,0];p.b1=[4,4];p.c1=[9,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,3];p.b1=[2,2];p.c1=[8,7];p.a=[2,0];p.b=[0,3];p.c=[9,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[123,43,38,13];p.b=[403,16,3,9];\"}","{\"js\":\"p.a=[17,58,28];p.b=[7,5,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[466,87,298];p.b=[52,376,339];\"}","{\"js\":\"p.a=[54,28];p.b=[9,2];p.d=[19,15];\",\"order\":[4,2,6,7,5,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[152,18];p.b=[8,2];p.d=[16,9];\",\"order\":[0,4,3,1,6,5,2,7]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=8;p.h=6;p.u=1;p.t=1;\",\"order\":[3,2,1,0]}",{"region":1,"Ax":133,"Ay":61,"alpha":9,"kq":2,"goc":143,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\"]","[\"234\",\"47\",\"1183\",\"694\"]","[\"528\",\"209\",\"327\",\"31\",\"319\",\"296\"]","[\"43\",\"16\",\"27\",\"38\",\"114\",\"117\",\"9\",\"13\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"466\",\"376\",\"339\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]