Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2131 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[32,37,36,31];p.k=44;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[7,6,4,8];p.a=[5,2,4,3,0];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=4;p.donvi=6;p.ng=4;p.chuc1=2;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=1;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=[8,4];p.b=[3,2];p.c=[2,3];p.a1=[4,0];p.b1=[3,3];p.c1=[9,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,7];p.b1=[2,8];p.c1=[1,6];p.a=[2,6];p.b=[0,9];p.c=[8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[427,38,57,37];p.b=[539,9,2,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[39,58,23];p.b=[4,6,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[136,170,247];p.b=[83,184,394];\"}","{\"js\":\"p.a=[60,96];p.b=[5,8];p.d=[10,16];\",\"order\":[1,4,2,6,5,3,0,7]}","{\"js\":\"p.a=[51,36];p.b=[3,9];p.d=[9,5];\",\"order\":[4,1,3,5,2,0,6,7]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=3;p.h=5;p.u=3;p.t=1;\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"region":0,"Ax":126,"Ay":161,"alpha":9,"kq":1,"goc":79,"colorid":5}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"832\",\"37\",\"1271\",\"460\"]","[\"521\",\"208\",\"786\",\"696\",\"313\",\"90\"]","[\"38\",\"9\",\"29\",\"57\",\"114\",\"296\",\"8\",\"37\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"136\",\"184\",\"394\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]