Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2122 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[30,36,40,32];p.k=42;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,1,2,5];p.a=[2,0,3,6,5];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.chuc=6;p.tram=6;p.donvi=2;p.ng=5;p.chuc1=0;p.donvi1=9;p.tram1=7;p.ng1=0;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[3,2];p.b=[5,4];p.c=[7,8];p.a1=[9,0];p.b1=[2,3];p.c1=[4,3];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,5];p.b1=[4,1];p.c1=[0,6];p.a=[3,1];p.b=[0,4];p.c=[3,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[457,77,29,34];p.b=[396,28,6,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[12,79,18];p.b=[8,6,9];\"}","{\"js\":\"p.a=[365,326,312];p.b=[132,325,331];\"}","{\"js\":\"p.a=[18,55];p.b=[3,5];p.d=[9,11];\",\"order\":[3,7,0,5,4,2,1,6]}","{\"js\":\"p.a=[30,78];p.b=[5,6];p.d=[13,5];\",\"order\":[5,7,6,1,2,3,4,0]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=8;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}",{"region":1,"Ax":115,"Ay":56,"alpha":-4,"kq":1,"goc":66,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"357\",\"33\",\"1281\",\"281\"]","[\"740\",\"303\",\"516\",\"143\",\"437\",\"373\"]","[\"77\",\"28\",\"49\",\"29\",\"174\",\"204\",\"6\",\"34\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"1\",\"0\"]","[\"365\",\"325\",\"331\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]