Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[39,30,31,35];p.k=25;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[4,1,6,7];p.a=[1,3,6,4,0];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=6;p.donvi=2;p.ng=1;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=5;p.ng1=1;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[3,2];p.b=[1,5];p.c=[7,5];p.a1=[9,0];p.b1=[5,2];p.c1=[6,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,9];p.b1=[2,2];p.c1=[6,8];p.a=[3,0];p.b=[1,8];p.c=[8,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[458,65,40,30];p.b=[325,37,3,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[26,57,20];p.b=[3,9,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[412,473,221];p.b=[386,330,252];\"}","{\"js\":\"p.a=[88,36];p.b=[8,3];p.d=[5,17];\",\"order\":[3,2,0,4,7,5,1,6]}","{\"js\":\"p.a=[30,20];p.b=[3,2];p.d=[7,9];\",\"order\":[3,0,5,2,4,7,6,1]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=1;p.h=1;p.u=1;p.t=3;\",\"order\":[3,0,2,1]}",{"region":1,"Ax":119,"Ay":34,"alpha":2,"kq":1,"goc":64,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"317\",\"29\",\"1273\",\"284\"]","[\"426\",\"318\",\"928\",\"87\",\"108\",\"841\"]","[\"65\",\"37\",\"28\",\"40\",\"120\",\"60\",\"2\",\"30\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"412\",\"330\",\"252\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]