Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2151 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,37,38,34];p.k=35;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,2,7];p.a=[5,1,0,3,4];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=6;p.donvi=7;p.ng=5;p.chuc1=5;p.donvi1=9;p.tram1=8;p.ng1=1;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,1];p.b=[3,5];p.c=[2,6];p.a1=[7,0];p.b1=[4,2];p.c1=[8,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,9];p.b1=[7,7];p.c1=[5,4];p.a=[6,0];p.b=[4,9];p.c=[7,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[110,70,53,25];p.b=[584,7,3,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[17,78,30];p.b=[9,6,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[118,222,486];p.b=[56,345,298];\"}","{\"js\":\"p.a=[64,64];p.b=[8,4];p.d=[18,13];\",\"order\":[1,5,4,3,6,7,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[153,75];p.b=[9,5];p.d=[19,9];\",\"order\":[1,4,3,0,5,2,7,6]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=3;p.h=2;p.u=2;p.t=4;\",\"order\":[3,0,1,2]}",{"region":1,"Ax":125,"Ay":63,"alpha":-7,"kq":1,"goc":51,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"432\",\"27\",\"1180\",\"183\"]","[\"775\",\"647\",\"974\",\"97\",\"128\",\"877\"]","[\"70\",\"7\",\"63\",\"53\",\"159\",\"75\",\"3\",\"25\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"118\",\"345\",\"298\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]