Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2157 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,39,32,40];p.k=34;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,2,1,4];p.a=[2,5,4,3,0];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=4;p.donvi=2;p.ng=6;p.chuc1=3;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=1;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[2,3];p.b=[7,5];p.c=[1,7];p.a1=[9,0];p.b1=[1,2];p.c1=[9,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,7];p.b1=[2,5];p.c1=[7,7];p.a=[6,3];p.b=[1,7];p.c=[8,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[481,45,31,12];p.b=[553,13,5,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[25,68,16];p.b=[6,3,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[22,222,417];p.b=[112,332,295];\"}","{\"js\":\"p.a=[63,72];p.b=[7,9];p.d=[7,11];\",\"order\":[1,2,5,0,3,6,7,4]}","{\"js\":\"p.a=[76,91];p.b=[4,7];p.d=[10,14];\",\"order\":[7,2,6,0,5,4,3,1]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=8;p.h=6;p.u=1;p.t=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}",{"region":0,"Ax":109,"Ay":142,"alpha":-3,"kq":2,"goc":169,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"271\",\"26\",\"1190\",\"383\"]","[\"827\",\"618\",\"757\",\"373\",\"209\",\"384\"]","[\"45\",\"13\",\"32\",\"31\",\"155\",\"84\",\"7\",\"12\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"332\",\"295\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]