Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm
Trần Thu Hà
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm
huynh anh phuong
10 điểm

Có 236 người đã làm bài

[]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"271\",\"26\",\"1190\",\"383\"]","[\"827\",\"618\",\"757\",\"373\",\"209\",\"384\"]","[\"45\",\"13\",\"32\",\"31\",\"155\",\"84\",\"7\",\"12\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"332\",\"295\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]