Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2157 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,33,31,30];p.k=31;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[0,7,5,3];p.a=[3,1,5,2,4];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.chuc=7;p.tram=7;p.donvi=2;p.ng=6;p.chuc1=1;p.donvi1=9;p.tram1=3;p.ng1=1;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[5,4];p.c=[3,4];p.a1=[7,0];p.b1=[1,1];p.c1=[8,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,3];p.b1=[1,2];p.c1=[2,6];p.a=[6,1];p.b=[0,6];p.c=[7,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[369,33,42,32];p.b=[390,11,4,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,77,15];p.b=[6,7,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[419,335,35];p.b=[71,18,108];\"}","{\"js\":\"p.a=[136,76];p.b=[8,4];p.d=[9,18];\",\"order\":[1,4,0,6,3,7,5,2]}","{\"js\":\"p.a=[144,20];p.b=[8,4];p.d=[18,19];\",\"order\":[3,0,6,1,2,4,5,7]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=2;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"region":0,"Ax":122,"Ay":142,"alpha":-9,"kq":1,"goc":80,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"453\",\"18\",\"1171\",\"862\"]","[\"812\",\"607\",\"326\",\"161\",\"205\",\"165\"]","[\"33\",\"11\",\"22\",\"42\",\"168\",\"160\",\"5\",\"32\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"419\",\"18\",\"108\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]