Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,33,32,38];p.k=43;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[6,2,4,3];p.a=[2,3,6,1,4];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=2;p.donvi=2;p.ng=3;p.chuc1=5;p.donvi1=8;p.tram1=9;p.ng1=4;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=[7,4];p.b=[1,3];p.c=[4,1];p.a1=[4,0];p.b1=[5,3];p.c1=[8,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,9];p.b1=[7,7];p.c1=[6,7];p.a=[3,5];p.b=[2,8];p.c=[8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[243,88,61,12];p.b=[675,22,6,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[11,58,32];p.b=[6,8,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[400,404,227];p.b=[180,178,114];\"}","{\"js\":\"p.a=[60,144];p.b=[5,8];p.d=[12,11];\",\"order\":[1,5,6,2,7,0,3,4]}","{\"js\":\"p.a=[102,48];p.b=[6,8];p.d=[18,19];\",\"order\":[0,6,7,4,1,5,2,3]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=2;p.h=3;p.u=3;p.t=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}",{"region":0,"Ax":128,"Ay":141,"alpha":5,"kq":1,"goc":48,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"714\",\"39\",\"1172\",\"470\"]","[\"576\",\"328\",\"977\",\"586\",\"248\",\"391\"]","[\"88\",\"22\",\"66\",\"61\",\"366\",\"48\",\"4\",\"12\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"400\",\"178\",\"114\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]