Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,37,39,36];p.k=33;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[4,5,7,1];p.a=[1,5,3,4,6];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=3;p.donvi=7;p.ng=2;p.chuc1=4;p.donvi1=8;p.tram1=7;p.ng1=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,2];p.b=[6,2];p.c=[6,7];p.a1=[6,0];p.b1=[1,5];p.c1=[7,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,4];p.b1=[9,0];p.c1=[7,5];p.a=[1,2];p.b=[8,3];p.c=[9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[153,23,25,34];p.b=[273,11,5,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[13,78,28];p.b=[9,2,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[385,91,410];p.b=[242,262,212];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,10];p.b=[3,2];p.d=[19,5];\",\"order\":[5,1,3,2,0,7,6,4]}","{\"js\":\"p.a=[63,96];p.b=[7,6];p.d=[9,16];\",\"order\":[7,3,6,2,1,0,5,4]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=7;p.h=5;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[0,3,1,2]}",{"region":0,"Ax":130,"Ay":160,"alpha":-7,"kq":2,"goc":153,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"666\",\"59\",\"1283\",\"286\"]","[\"397\",\"189\",\"405\",\"232\",\"208\",\"173\"]","[\"23\",\"11\",\"12\",\"25\",\"125\",\"170\",\"5\",\"34\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"385\",\"262\",\"212\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]