Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[33,39,34,38];p.k=36;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[7,2,5,6];p.a=[1,0,5,2,3];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=2;p.donvi=6;p.ng=2;p.chuc1=2;p.donvi1=9;p.tram1=9;p.ng1=3;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[1,5];p.b=[2,5];p.c=[7,4];p.a1=[9,0];p.b1=[1,2];p.c1=[6,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[6,8];p.b1=[4,4];p.c1=[1,2];p.a=[2,5];p.b=[0,5];p.c=[6,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[273,58,74,33];p.b=[695,17,8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[18,50,35];p.b=[7,6,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[135,142,119];p.b=[139,205,223];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,26];p.b=[7,2];p.d=[17,16];\",\"order\":[6,7,1,2,0,4,5,3]}","{\"js\":\"p.a=[42,35];p.b=[6,5];p.d=[18,11];\",\"order\":[1,7,4,6,2,5,3,0]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=9;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[3,0,1,2]}",{"region":0,"Ax":116,"Ay":155,"alpha":-5,"kq":1,"goc":48,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"127\",\"29\",\"1043\",\"583\"]","[\"641\",\"206\",\"842\",\"554\",\"435\",\"288\"]","[\"58\",\"17\",\"41\",\"74\",\"592\",\"198\",\"6\",\"33\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"135\",\"205\",\"223\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]