Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,34,37,39];p.k=39;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,7,5,2];p.a=[3,0,2,4,1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=3;p.donvi=4;p.ng=7;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=9;p.ng1=1;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[5,4];p.b=[4,5];p.c=[4,5];p.a1=[6,0];p.b1=[3,1];p.c1=[9,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[9,8];p.b1=[5,3];p.c1=[4,5];p.a=[1,4];p.b=[2,5];p.c=[7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[331,36,74,26];p.b=[437,22,6,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[49,65,15];p.b=[9,7,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[176,263,370];p.b=[280,230,14];\"}","{\"js\":\"p.a=[52,119];p.b=[4,7];p.d=[5,11];\",\"order\":[6,4,7,5,0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[36,64];p.b=[3,4];p.d=[18,11];\",\"order\":[6,7,2,0,4,5,1,3]}","{\"js\":\"p.k=9;p.k2=[2,3,4,5,6,7,8];p.i=4;p.h=2;p.u=5;p.t=2;\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"region":0,"Ax":121,"Ay":136,"alpha":4,"kq":1,"goc":78,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"544\",\"17\",\"1183\",\"472\"]","[\"954\",\"127\",\"835\",\"454\",\"827\",\"381\"]","[\"36\",\"22\",\"14\",\"74\",\"444\",\"130\",\"5\",\"26\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"176\",\"230\",\"14\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]