Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2166 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[39,31,38,40];p.k=32;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,5,7];p.a=[0,2,4,3,5];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=6;p.donvi=6;p.ng=5;p.chuc1=1;p.donvi1=7;p.tram1=6;p.ng1=1;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[7,1];p.b=[5,4];p.c=[7,3];p.a1=[5,0];p.b1=[2,4];p.c1=[7,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,5];p.b1=[6,5];p.c1=[2,0];p.a=[6,4];p.b=[5,9];p.c=[4,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[163,71,40,13];p.b=[388,16,7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[30,50,14];p.b=[3,8,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[307,183,186];p.b=[51,83,230];\"}","{\"js\":\"p.a=[96,48];p.b=[8,3];p.d=[19,18];\",\"order\":[4,1,0,2,5,3,6,7]}","{\"js\":\"p.a=[60,34];p.b=[6,2];p.d=[12,8];\",\"order\":[1,6,3,0,5,7,2,4]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=7;p.h=5;p.u=1;p.t=2;\",\"order\":[3,1,2,0]}",{"region":1,"Ax":132,"Ay":44,"alpha":10,"kq":2,"goc":102,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"757\",\"48\",\"1284\",\"191\"]","[\"862\",\"654\",\"550\",\"491\",\"208\",\"59\"]","[\"71\",\"16\",\"55\",\"40\",\"280\",\"52\",\"4\",\"13\"]","[\"0\",\"1\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"1\"]","[\"307\",\"83\",\"230\",\"A\",\"A\",\"A\",\"B\",\"B\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]