Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2135 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[37,38,35,31];p.k=39;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,5,7,6];p.a=[0,4,3,2,5];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=2;p.donvi=4;p.ng=4;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=9;p.ng1=2;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[8,4];p.b=[7,5];p.c=[3,7];p.a1=[3,0];p.b1=[1,2];p.c1=[7,4];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,3];p.b1=[4,2];p.c1=[7,2];p.a=[4,0];p.b=[2,7];p.c=[8,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[292,62,31,24];p.b=[598,28,3,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[24,67,30];p.b=[7,6,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[120,477,105];p.b=[42,327,279];\"}","{\"js\":\"p.a=[136,68];p.b=[8,4];p.d=[13,17];\",\"order\":[1,3,2,4,0,6,5,7]}","{\"js\":\"p.a=[48,30];p.b=[3,5];p.d=[6,5];\",\"order\":[3,6,4,2,7,0,5,1]}","{\"js\":\"p.k=9;p.k2=[2,3,4,5,6,7,8];p.i=4;p.h=2;p.u=3;p.t=3;\",\"order\":[0,3,1,2]}",{"region":1,"Ax":129,"Ay":39,"alpha":0,"kq":1,"goc":76,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"873\",\"24\",\"1190\",\"481\"]","[\"547\",\"428\",\"322\",\"72\",\"119\",\"250\"]","[\"62\",\"28\",\"34\",\"31\",\"93\",\"72\",\"3\",\"24\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"120\",\"327\",\"279\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]