Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2122 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,37,36,31];p.k=42;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,7,2,4];p.a=[2,1,3,4,6];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=3;p.donvi=6;p.ng=3;p.chuc1=4;p.donvi1=7;p.tram1=7;p.ng1=2;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[5,8];p.b=[4,1];p.c=[4,9];p.a1=[6,0];p.b1=[3,1];p.c1=[8,3];\"}","{\"js\":\"p.a1=[6,3];p.b1=[8,7];p.c1=[4,8];p.a=[4,1];p.b=[4,9];p.c=[6,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[446,22,43,15];p.b=[254,7,7,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[24,83,15];p.b=[5,7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[471,62,437];p.b=[202,255,121];\"}","{\"js\":\"p.a=[60,64];p.b=[5,8];p.d=[12,8];\",\"order\":[6,2,7,0,1,3,4,5]}","{\"js\":\"p.a=[70,20];p.b=[7,5];p.d=[9,19];\",\"order\":[5,0,3,1,7,2,4,6]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=4;p.h=3;p.u=5;p.t=1;\",\"order\":[2,0,3,1]}",{"region":1,"Ax":115,"Ay":68,"alpha":-4,"kq":2,"goc":136,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"544\",\"13\",\"1182\",\"832\"]","[\"684\",\"446\",\"378\",\"191\",\"238\",\"187\"]","[\"22\",\"7\",\"15\",\"43\",\"301\",\"105\",\"7\",\"15\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"471\",\"255\",\"121\",\"a\",\"a\",\"0\",\"b\",\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]