Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,30,34,31];p.k=29;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[8,4,5,3];p.a=[5,2,4,1,3];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=5;p.donvi=4;p.ng=3;p.chuc1=3;p.donvi1=6;p.tram1=9;p.ng1=4;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[6,5];p.b=[2,3];p.c=[4,5];p.a1=[4,0];p.b1=[1,5];p.c1=[6,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,7];p.b1=[5,4];p.c1=[7,9];p.a=[4,5];p.b=[2,8];p.c=[9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[383,65,55,28];p.b=[610,27,5,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[36,69,25];p.b=[4,2,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[209,393,27];p.b=[371,167,252];\"}","{\"js\":\"p.a=[68,55];p.b=[4,5];p.d=[10,18];\",\"order\":[4,0,2,1,6,7,5,3]}","{\"js\":\"p.a=[42,20];p.b=[3,5];p.d=[12,5];\",\"order\":[4,2,0,5,3,7,1,6]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=7;p.h=2;p.u=4;p.t=2;\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"region":1,"Ax":116,"Ay":43,"alpha":9,"kq":1,"goc":46,"colorid":5}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"624\",\"56\",\"1040\",\"591\"]","[\"757\",\"429\",\"749\",\"582\",\"328\",\"167\"]","[\"65\",\"27\",\"38\",\"55\",\"275\",\"196\",\"7\",\"28\"]","[\"1\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"209\",\"167\",\"252\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]