Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2154 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,33,35,37];p.k=39;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[8,6,7,4];p.a=[3,0,6,5,1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=2;p.donvi=3;p.ng=6;p.chuc1=2;p.donvi1=9;p.tram1=9;p.ng1=1;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[3,5];p.b=[6,1];p.c=[7,9];p.a1=[8,0];p.b1=[2,2];p.c1=[5,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[5,3];p.b1=[7,2];p.c1=[3,7];p.a=[1,1];p.b=[3,6];p.c=[5,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[183,50,58,38];p.b=[302,18,7,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[11,62,35];p.b=[8,5,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[61,191,402];p.b=[114,303,261];\"}","{\"js\":\"p.a=[171,57];p.b=[9,3];p.d=[18,11];\",\"order\":[3,4,7,0,6,2,1,5]}","{\"js\":\"p.a=[20,15];p.b=[4,3];p.d=[12,9];\",\"order\":[2,5,0,3,4,7,6,1]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=3;p.h=5;p.u=1;p.t=3;\",\"order\":[0,2,1,3]}",{"region":0,"Ax":125,"Ay":139,"alpha":8,"kq":1,"goc":32,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"367\",\"25\",\"1192\",\"544\"]","[\"573\",\"135\",\"327\",\"161\",\"438\",\"166\"]","[\"50\",\"18\",\"32\",\"58\",\"406\",\"152\",\"4\",\"38\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"61\",\"303\",\"261\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"4\",\"2\",\"1\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]