Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2138 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[37,30,33,36];p.k=44;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[0,3,5,6];p.a=[2,5,1,6,3];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.chuc=6;p.tram=3;p.donvi=5;p.ng=3;p.chuc1=0;p.donvi1=9;p.tram1=8;p.ng1=2;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[6,8];p.b=[4,6];p.c=[8,6];p.a1=[5,0];p.b1=[3,1];p.c1=[9,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[9,4];p.b1=[8,4];p.c1=[7,5];p.a=[6,3];p.b=[3,8];p.c=[8,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[125,21,32,39];p.b=[683,10,5,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[33,58,13];p.b=[4,5,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[344,150,299];p.b=[320,346,228];\"}","{\"js\":\"p.a=[65,49];p.b=[5,7];p.d=[9,20];\",\"order\":[0,5,7,2,3,4,6,1]}","{\"js\":\"p.a=[30,40];p.b=[3,4];p.d=[19,6];\",\"order\":[2,6,3,4,7,0,5,1]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=6;p.h=3;p.u=5;p.t=1;\",\"order\":[0,1,2,3]}",{"region":0,"Ax":126,"Ay":160,"alpha":-8,"kq":0,"goc":90,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"648\",\"16\",\"1187\",\"882\"]","[\"987\",\"638\",\"445\",\"381\",\"349\",\"64\"]","[\"21\",\"10\",\"11\",\"32\",\"160\",\"312\",\"8\",\"39\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"344\",\"346\",\"228\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]