Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2154 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,32,35,39];p.k=43;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[7,6,4,0];p.a=[5,4,6,2,1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=2;p.donvi=3;p.ng=2;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=1;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,2];p.b=[4,6];p.c=[2,9];p.a1=[6,0];p.b1=[4,1];p.c1=[9,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,4];p.b1=[5,0];p.c1=[0,1];p.a=[2,1];p.b=[2,3];p.c=[5,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[121,73,68,44];p.b=[594,47,4,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[15,54,17];p.b=[5,6,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[414,281,348];p.b=[251,320,205];\"}","{\"js\":\"p.a=[30,20];p.b=[5,4];p.d=[14,15];\",\"order\":[6,5,4,1,0,7,3,2]}","{\"js\":\"p.a=[50,36];p.b=[5,2];p.d=[9,11];\",\"order\":[3,2,7,4,1,0,5,6]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=7;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[1,3,2,0]}",{"region":1,"Ax":110,"Ay":42,"alpha":0,"kq":1,"goc":38,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"542\",\"15\",\"1191\",\"284\"]","[\"350\",\"225\",\"401\",\"133\",\"125\",\"268\"]","[\"73\",\"47\",\"26\",\"68\",\"272\",\"88\",\"2\",\"44\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"414\",\"320\",\"205\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]