Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,31,37,39];p.k=37;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,4,0,3];p.a=[5,4,3,1,0];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=6;p.donvi=3;p.ng=1;p.chuc1=4;p.donvi1=8;p.tram1=4;p.ng1=0;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[1,4];p.c=[3,4];p.a1=[7,0];p.b1=[5,3];p.c1=[8,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,8];p.b1=[5,5];p.c1=[4,9];p.a=[2,3];p.b=[3,8];p.c=[7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[154,87,39,26];p.b=[669,54,5,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[38,56,13];p.b=[6,9,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[25,150,218];p.b=[11,322,29];\"}","{\"js\":\"p.a=[78,120];p.b=[6,8];p.d=[13,5];\",\"order\":[0,3,5,4,1,7,6,2]}","{\"js\":\"p.a=[70,36];p.b=[7,4];p.d=[9,12];\",\"order\":[4,0,3,1,5,6,2,7]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=5;p.h=6;p.u=1;p.t=2;\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"region":1,"Ax":111,"Ay":41,"alpha":4,"kq":1,"goc":48,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"413\",\"38\",\"1171\",\"882\"]","[\"354\",\"237\",\"859\",\"382\",\"117\",\"477\"]","[\"87\",\"54\",\"33\",\"39\",\"195\",\"52\",\"2\",\"26\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"25\",\"322\",\"29\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]