Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2134 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,35,31,37];p.k=43;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,5,8,2];p.a=[1,6,5,3,4];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=6;p.donvi=4;p.ng=7;p.chuc1=2;p.donvi1=8;p.tram1=6;p.ng1=1;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,5];p.b=[4,6];p.c=[3,2];p.a1=[8,0];p.b1=[1,2];p.c1=[8,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,6];p.b1=[2,2];p.c1=[3,0];p.a=[1,0];p.b=[1,7];p.c=[6,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[258,81,75,14];p.b=[556,52,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[40,79,35];p.b=[4,6,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[111,371,18];p.b=[199,168,11];\"}","{\"js\":\"p.a=[72,10];p.b=[6,2];p.d=[5,7];\",\"order\":[6,0,1,2,4,7,5,3]}","{\"js\":\"p.a=[45,21];p.b=[5,3];p.d=[12,20];\",\"order\":[6,7,2,1,4,5,0,3]}","{\"js\":\"p.k=4;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=1;p.h=2;p.u=4;p.t=1;\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"region":0,"Ax":130,"Ay":139,"alpha":2,"kq":1,"goc":73,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"243\",\"29\",\"1061\",\"591\"]","[\"823\",\"116\",\"620\",\"74\",\"707\",\"546\"]","[\"81\",\"52\",\"29\",\"75\",\"300\",\"42\",\"3\",\"14\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"111\",\"168\",\"11\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]