Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2125 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[38,37,32,34];p.k=39;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,5,0,1];p.a=[1,2,5,3,4];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=2;p.donvi=5;p.ng=3;p.chuc1=0;p.donvi1=8;p.tram1=9;p.ng1=1;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=[3,2];p.b=[2,3];p.c=[9,6];p.a1=[8,0];p.b1=[3,2];p.c1=[5,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,3];p.b1=[7,8];p.c1=[4,3];p.a=[2,2];p.b=[2,9];p.c=[7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[116,62,68,40];p.b=[564,45,2,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[23,68,34];p.b=[5,6,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[396,131,381];p.b=[258,148,280];\"}","{\"js\":\"p.a=[126,42];p.b=[9,3];p.d=[14,12];\",\"order\":[6,7,2,4,3,5,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[35,72];p.b=[5,8];p.d=[16,12];\",\"order\":[5,0,2,3,7,6,1,4]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=5;p.h=3;p.u=4;p.t=2;\",\"order\":[3,0,2,1]}",{"region":0,"Ax":114,"Ay":144,"alpha":7,"kq":2,"goc":101,"colorid":5}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"329\",\"27\",\"1164\",\"263\"]","[\"774\",\"227\",\"383\",\"292\",\"547\",\"91\"]","[\"62\",\"45\",\"17\",\"68\",\"136\",\"160\",\"4\",\"40\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"396\",\"148\",\"280\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]