Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 327 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[8,7,4,3];\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[1,3,8];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[1,1,2];p.b=[3,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[2,2,2];p.b=[2,3,2];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[7,3,4,5];p.x=[4,5,3,6];\",\"order\":[6,3,4,5,0,2,7,8,1]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=2;\",\"order\":[3,2,4,1,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[4,0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[8,6];p.b=[13,19];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,2,4,5,1];p.a=[6,1,4,3,5,2];p.x=[5,3,6,7,8];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#fdff31"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":9,"color":"#cf99cf"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"13\",\"11\",\"22\",\"3\",\"5\",\"4\",\"39\",\"55\",\"88\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"8\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"56\",\"42\",\"69\",\"61\"]","[\"1\",\"5\",\"5\",\"4\",\"3\",\"12\",\"3\",\"6\",\"18\",\"5\",\"7\",\"35\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","4",[0,0,1]]