Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm

Có 322 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,4,3,6];\",\"order\":[3,2,0,1],\"c\":4}","{\"js\":\"p.a=[1,2,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,5];p.a=[2,2,1];p.b=[3,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,2,3];p.a=[2,1,1];p.b=[1,2,3];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[8,7,4,6];p.x=[3,6,4,2];\",\"order\":[0,1,6,4,5,8,7,2,3]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=5;\",\"order\":[1,4,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,3,0,4,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,0];p.b=[12,26];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,3,5,2,1];p.a=[5,3,7,6,2,1];p.x=[7,8,2,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#fc9c00"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#cf99cf"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"23\",\"22\",\"11\",\"3\",\"2\",\"5\",\"69\",\"44\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"8\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"0\",\"75\",\"26\"]","[\"3\",\"7\",\"21\",\"7\",\"8\",\"56\",\"6\",\"2\",\"12\",\"2\",\"4\",\"8\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","4",[0,0,0]]