Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 327 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,9,2,7];\",\"order\":[3,0,1,2],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[4,2,9];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[1,1,1];p.b=[2,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[6,3,7,5];p.x=[3,6,5,4];\",\"order\":[5,3,7,0,2,1,6,8,4]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=3;\",\"order\":[2,4,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,4,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[28,12];\"}","{\"js\":\"p.s=[5,6,4,2,3];p.a=[3,5,4,1,2,7];p.x=[5,3,9,4,6];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#b6b6b6"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#ff7e00"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"12\",\"11\",\"4\",\"3\",\"5\",\"48\",\"36\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"8\",\"5\",\"6\",\"7\",\"4\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"56\",\"56\",\"68\"]","[\"5\",\"5\",\"25\",\"4\",\"3\",\"12\",\"1\",\"9\",\"9\",\"2\",\"4\",\"8\"]","[\"28\",\"7\",\"4\",\"4\"]","4",[0,0,0]]