Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 327 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[3,7,9,8];\",\"order\":[0,1,2,3],\"c\":6}","{\"js\":\"p.a=[3,2,8];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,2,3];p.a=[1,1,3];p.b=[1,4,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,2,2];p.b=[1,2,2];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,6,8,4];p.x=[2,4,5,6];\",\"order\":[4,7,5,2,0,6,8,3,1]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=2;\",\"order\":[2,4,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[4,0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[6,9];p.b=[10,13];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,0,1,4,5];p.a=[4,6,5,2,3,7];p.x=[7,8,9,3,4];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":14,"color":"#5674b9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#00c933"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"14\",\"31\",\"5\",\"2\",\"3\",\"55\",\"28\",\"93\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"6\",\"1\",\"7\",\"3\",\"4\",\"5\",\"0\",\"2\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"63\",\"52\",\"76\"]","[\"6\",\"7\",\"42\",\"5\",\"8\",\"40\",\"2\",\"9\",\"18\",\"3\",\"3\",\"9\"]","[\"24\",\"6\",\"4\",\"4\"]","1",[0,0,0]]