Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm

Có 321 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,3,9,7];\",\"order\":[1,3,0,2],\"c\":6}","{\"js\":\"p.a=[9,6,7];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,2,3];p.a=[1,2,1];p.b=[1,4,2];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,2,4,3];p.x=[3,4,5,6];\",\"order\":[1,6,5,7,0,3,2,4,8]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=3;\",\"order\":[4,3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[2,4,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[28,25];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,5,6,4,2];p.a=[6,2,3,7,5,1];p.x=[5,3,7,8,9];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":19,"color":"#ff6666"},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#119dff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"21\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"44\",\"63\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"5\",\"2\",\"3\",\"4\",\"1\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"56\",\"56\",\"81\"]","[\"2\",\"5\",\"10\",\"3\",\"3\",\"9\",\"7\",\"7\",\"49\",\"5\",\"8\",\"40\"]","[\"35\",\"7\",\"5\",\"5\"]","1",[1,1,1,1]]