Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

Hatake Kakashi
10 điểm
︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿
10 điểm
Trần Bình Minh
10 điểm
huỳnh phú bình
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 327 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[1,9,5,2];\",\"order\":[1,0,2,3],\"c\":6}","{\"js\":\"p.a=[8,4,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,2];p.a=[1,1,4];p.b=[1,1,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[3,2,1];p.b=[2,2,1];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[8,3,9,2];p.x=[6,3,4,2];\",\"order\":[0,5,7,8,1,4,6,2,3]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=4;\",\"order\":[0,1,4,2,3]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[4,3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,3];p.b=[11,20];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,4,6,3,5];p.a=[3,2,5,4,6,7];p.x=[6,7,3,8,4];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#cf99cf"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":20,"color":"#ff6666"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"43\",\"3\",\"5\",\"2\",\"33\",\"55\",\"86\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"5\",\"2\",\"1\",\"3\",\"6\",\"0\",\"4\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"21\",\"74\",\"41\"]","[\"2\",\"6\",\"12\",\"5\",\"7\",\"35\",\"4\",\"3\",\"12\",\"6\",\"8\",\"48\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","4",[0,0,1]]