Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","-9x^3+9x^2","6","5x^3+y^2","\\frac{-9a-9-2a^2}{1}","[\"0\"]","\\frac{-8xy+2x^2y+6y}{1}",[0],"117","82",["66","96"],["60","120"]]