Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"4\",\"3\",\"6\",\"5\",\"4\"]","-12x^3+14x^2","6x^2+20x","x^2+y^2","9a^2-\\frac{11}{2}a+\\frac{3}{2}","[\"0\"]","-2x^2+2x+4",[2],"70","114",["87","90"],["90","90"]]