Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"4\",\"3\",\"6\",\"5\",\"4\"]","-14x^3y-12x^3-4x^2y","-56x","-4x^3+y^2","4a^3-6a^2-\\frac{6}{4}a-4a^2+6a+\\frac{6}{4}","[\"0\"]","9y-\\frac{9}{2}xy-9xy+\\frac{9}{2}x^2y",[0],"95","13",["100","98"],["90","90"]]