Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[5,4,3];p.n=[5,4,3];\"}",{"dathuc":3,"heso1":[-7,-6,-2],"donthuc":1,"heso2":2,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[-8],"da1":0,"hsDa1":[2,3],"don2":0,"hsDon2":[4],"da2":0,"hsDa2":[4,-8]},{"don1":0,"hsDon1":[[-4,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":1,"hsDa2":[[-4,1],[-1,1]]},{"da1":0,"hs1":[[2,1],[-3,1],[-3,4]],"da2":0,"hs2":[[2,1],[-2,1]],"type":0,"b":0},"{\"js\":\"p.a=1;p.b=-3;\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"da1":3,"hs1":[[3,1],[-3,2]],"da2":4,"hs2":[[3,1],[-3,1]],"type":0},{"c":6,"arr":[[2,1],[1,1],[10,0],[4,1]]},{"c":8,"n":5,"start":{"x":30,"y":196.88943548660916},"arr":[{"d":331,"a":27},{"d":364,"a":90},{"d":359,"a":90}],"x":0},{"c":6,"n":10,"start":{"x":30,"y":181.91823232324643},"arr":[{"d":208,"a":20},{"d":313,"a":103},{"d":223,"a":103}]},{"c":3,"n":6,"start":{"x":30,"y":123.0279908273988},"arr":[{"d":342,"a":44},{"d":328,"a":98},{"d":328,"a":82}],"x":2},{"so":[1,1],"n":8,"s":0,"gt":1}]
["[\"5\",\"4\",\"3\",\"6\",\"5\",\"4\"]","-14x^3y-12x^3-4x^2y","-56x","-4x^3+y^2","4a^3-6a^2-\\frac{6}{4}a-4a^2+6a+\\frac{6}{4}","[\"0\"]","9y-\\frac{9}{2}xy-9xy+\\frac{9}{2}x^2y",[0],"95","13",["100","98"],["90","90"]]