Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","-10x^3-10x^2","-3x^2+4x","6x^2+y^2","8a^2+14a+3","[\"0\"]","-4xy^2-16xy-12x",[1,2],"106","",["90","90"],""]