Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[4,3,5];p.n=[2,5,3];\"}",{"dathuc":4,"heso1":[5,5,-4],"donthuc":1,"heso2":-2,"type":1},{"don1":0,"hsDon1":[-1],"da1":0,"hsDa1":[1,8],"don2":0,"hsDon2":[-2],"da2":0,"hsDa2":[1,-6]},{"don1":0,"hsDon1":[[6,1]],"da1":1,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":1,"hsDa2":[[6,1],[-1,1]]},{"da1":1,"hs1":[[-2,1],[-3,1]],"da2":0,"hs2":[[-4,1],[-1,1]],"type":1,"b":0},"{\"js\":\"p.a=3;p.b=-3;\",\"order\":[3,1,0,2]}",{"da1":2,"hs1":[[-4,1],[-4,1]],"da2":1,"hs2":[[1,1],[3,1]],"type":0},{"c":1,"arr":[[4,0],[8,1],[3,1],[5,0]]},{"c":1,"n":10,"start":{"x":30,"y":214.9784728993315},"arr":[{"d":272,"a":25},{"d":304,"a":90},{"d":357,"a":90}],"x":0},{"c":7,"n":6,"start":{"x":30,"y":170.29995482097797},"arr":[{"d":236,"a":11},{"d":312,"a":102},{"d":334,"a":102}]},{"c":7,"n":10,"start":{"x":30,"y":173.15880232047692},"arr":[{"d":305,"a":24},{"d":318,"a":90},{"d":305,"a":90}],"x":1},{"so":[1,1],"n":7,"s":0,"gt":0}]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","-10x^3-10x^2","-3x^2+4x","6x^2+y^2","8a^2+14a+3","[\"0\"]","-4xy^2-16xy-12x",[1,2],"106","",["90","90"],""]