Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"4\",\"3\",\"6\",\"5\",\"4\"]","-18x^2y^2+16x^2y+8xy^2","-64x","4x^2+4y^2","2a^3+2a^2-\\frac{34}{3}a-\\frac{4}{3}","[\"0\"]","\\frac{4}{3}xy^2+\\frac{16}{3}xy+4x",[0,3],"101","73",["120","114"],["135","45"]]