Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","10x^3y+4xy","-x^2-15x","x^3-7y^2","\\frac{-6}{1}a^3-\\frac{5}{4}a+\\frac{3}{4}","[\"0\"]","-\\frac{10}{1}xy-\\frac{6}{1}x^2y-\\frac{4}{1}y",[1,3],"130","70",["80","90"],["135","45"]]