Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[4,3,5];p.n=[4,3,5];\"}",{"dathuc":5,"heso1":[5,2,9],"donthuc":2,"heso2":2,"type":1},{"don1":0,"hsDon1":[3],"da1":0,"hsDa1":[1,-1],"don2":0,"hsDon2":[-4],"da2":0,"hsDa2":[1,3]},{"don1":0,"hsDon1":[[1,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[7,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-7,1]],"da2":1,"hsDa2":[[1,1],[-1,1]]},{"da1":0,"hs1":[[-2,1],[2,1],[1,4]],"da2":0,"hs2":[[3,1],[3,1]],"type":0,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-1;p.b=3;\",\"order\":[3,2,1,0]}",{"da1":3,"hs1":[[2,1],[3,1]],"da2":3,"hs2":[[-2,1],[-2,1]],"type":0},{"c":5,"arr":[[7,0],[3,1],[2,0],[6,1]]},{"c":9,"n":11,"start":{"x":30,"y":147.5107253190091},"arr":[{"d":357,"a":24},{"d":331,"a":90},{"d":305,"a":68}],"x":3},{"c":1,"n":7,"start":{"x":30,"y":89.27078536557745},"arr":[{"d":277,"a":49},{"d":341,"a":70},{"d":323,"a":70}]},{"c":1,"n":3,"start":{"x":30,"y":202.1729013643266},"arr":[{"d":287,"a":31},{"d":307,"a":90},{"d":340,"a":90}],"x":3},{"so":[1,3],"n":6,"s":1,"gt":1}]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","10x^3y+4xy","-x^2-15x","x^3-7y^2","\\frac{-6}{1}a^3-\\frac{5}{4}a+\\frac{3}{4}","[\"0\"]","-\\frac{10}{1}xy-\\frac{6}{1}x^2y-\\frac{4}{1}y",[1,3],"130","70",["80","90"],["135","45"]]