Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"3\",\"2\",\"5\",\"4\",\"3\",\"6\"]","6x^3y+5x^4+6x^2y","-4x^4+15x","x^2+y^2","6a^2-\\frac{7}{4}a-\\frac{3}{2}","[\"0\"]","\\frac{-9}{2}x^2y+9xy-4y",[0,2],"811","117",["90","90"],["150","30"]]