Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[5,3,4];p.n=[4,2,3];\"}",{"dathuc":0,"heso1":[6,-2,-2],"donthuc":1,"heso2":3,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[-3],"da1":0,"hsDa1":[1,-2],"don2":0,"hsDon2":[1],"da2":0,"hsDa2":[1,4]},{"don1":0,"hsDon1":[[-8,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":2,"hsDa2":[[-8,1],[-1,1]]},{"da1":0,"hs1":[[3,1],[-2,1],[-2,3]],"da2":0,"hs2":[[4,1],[-1,1]],"type":1,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-2;p.b=-2;\",\"order\":[2,0,3,1]}",{"da1":1,"hs1":[[-3,1],[2,1]],"da2":0,"hs2":[[4,1],[1,1]],"type":0},{"c":5,"arr":[[0,1],[13,0],[5,1],[2,1]]},{"c":2,"n":3,"start":{"x":30,"y":189.46157517960376},"arr":[{"d":262,"a":33},{"d":307,"a":93},{"d":301,"a":87}],"x":2},{"c":0,"n":8,"start":{"x":30,"y":211.00678017805728},"arr":[{"d":286,"a":24},{"d":397,"a":103},{"d":345,"a":103}]},{"c":8,"n":9,"start":{"x":30,"y":192.51553688987875},"arr":[{"d":203,"a":46},{"d":347,"a":80},{"d":342,"a":100}],"x":2},{"so":[3,1],"n":2,"s":0,"gt":1}]
["[\"5\",\"3\",\"4\",\"6\",\"4\",\"5\"]","18x^5-6x^3-6x^2","-2x^2+10x","-8x^3+y^3","12a^3-11a^2","[\"0\"]","-12x^2+5xy+2y^2",[0,2,3],"87","98",["59","80"],["60","180"]]