Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"3\",\"4\",\"6\",\"4\",\"5\"]","18x^5-6x^3-6x^2","-2x^2+10x","-8x^3+y^3","12a^3-11a^2","[\"0\"]","-12x^2+5xy+2y^2",[0,2,3],"87","98",["59","80"],["60","180"]]