Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"3\",\"2\",\"6\",\"4\",\"3\"]","8x^4+9x^3-8x^2","6x^2+21x","x^2-5y^2","-3a^3+a^2-a-2","[\"0\"]","-4xy+6x-16xy^2",[1,2,3],"83","111",["104","90"],["126","54"]]