Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[4,5,3];p.n=[4,3,2];\"}",{"dathuc":4,"heso1":[6,-5,3],"donthuc":1,"heso2":1,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[8],"da1":0,"hsDa1":[-5,6],"don2":0,"hsDon2":[10],"da2":0,"hsDa2":[4,-7]},{"don1":0,"hsDon1":[[-2,1]],"da1":1,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":2,"hsDa2":[[-2,1],[-1,1]]},{"da1":1,"hs1":[[3,1],[3,1]],"da2":0,"hs2":[[-2,1],[-3,1]],"type":0,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-2;p.b=-3;\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"da1":2,"hs1":[[3,1],[-4,1]],"da2":1,"hs2":[[-1,1],[-3,1]],"type":1},{"c":7,"arr":[[6,0],[3,1],[2,0],[2,1]]},{"c":6,"n":1,"start":{"x":30,"y":185.13525338589585},"arr":[{"d":294,"a":36},{"d":310,"a":110},{"d":316,"a":90}],"x":1},{"c":8,"n":5,"start":{"x":30,"y":168.4713879386522},"arr":[{"d":334,"a":36},{"d":321,"a":105},{"d":359,"a":105}]},{"c":10,"n":5,"start":{"x":30,"y":206.06186883932327},"arr":[{"d":287,"a":40},{"d":331,"a":90},{"d":362,"a":90}],"x":1},{"so":[2,3],"n":7,"s":0,"gt":0}]
["[\"4\",\"5\",\"3\",\"5\",\"6\",\"4\"]","6x^3-5x^2","-22x","-2x^2+y^3","-6a^2-15a-6","[\"0\"]","9x+4xy^2+9xy",[1,3],"110","105",["103","90"],["108","72"]]